+420 383 132 171 / Po-Pá: 6:00 - 17:00, So: 7:00 - 12:00

Obchodní podmínky

pro spotřebitele GW JIHOTRANS a.s. č. 1/2021 ve znění změny ze dne 11.10.2021

 

I. Všeobecná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky upravují obsah smluvního závazkového vztahu založeného kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) mezi obchodní společností GW JIHOTRANS a.s., IČ: 04356411, se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2293, jakožto prodávajícím a příslušnou fyzickou osobou vpostavení spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakožto kupujícím, jakož i stanoví podmínky uzavírání kupní smlouvy prodávajícího a kupujícího.

2. Není-li dále stanoveno jinak, k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází:

a. svyužitím prostředku komunikace na dálku (prodej elektronickým prostředkem prostřednictvím internetových stránek), jímž je e-shop prodávajícího na internetové adrese http://www.tbtshop.cz (dále jen „e-shop“),

b. v prostoru obvyklém pro podnikání prodávajícího, a to v provozovně na adrese Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, (dále jen „provozovna“).

3. Tyto obchodní podmínky vydává prodávající ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. Od těchto obchodních podmínek se lze odchýlit výslovným ujednáním v kupní smlouvě.

5. Smluvní závazkový vztah založený kupní smlouvou podléhá obecně závazným právním předpisům České republiky; tím není dotčeno použití absolutně kogentních pravidel, jež se použijí na základě obecně závazných právních předpisů mezinárodního práva soukromého.

6. Spory vyplývající ze smluvního závazkového vztahu založeného kupní smlouvou a související s ním rozhodují obecné soudy České republiky, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak.

 

II. Vznik kupní smlouvy

1. Kupní smlouva vzniká přijetím ze strany prodávajícího návrhu na uzavření smlouvy učiněného kupujícím.

2. Kupující učiní návrh na uzavření smlouvy:

a. prostřednictvím e-shopu v písemné formě,

b. osobně na provozovně.

3. Prezentace zboží a jeho cen učiněná prodávajícím prostřednictvím e-shopu nebo v provozovně nemá povahu návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) učiněného prodávajícím; prodávající touto prezentací adresuje neurčitému počtu zájemců o koupi zboží výzvu k učinění návrhu na uzavření smlouvy (výzvu k podávání nabídek), přičemž je oprávněn uzavřít kupní smlouvu se všemi, s kterýmkoliv z nich či odmítnout uzavření takové kupní smlouvy nepřijetím nabídky, a to i bez uvedení důvodu; ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se neužije.

4. Podstatné informace v případě nabídky ke koupi ve smyslu § 5a odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prodávající sděluje prostřednictvím e-shopu a v provozovně.

5. Prodávající nabídku přijímá:

a. prostřednictvím e-shopu vpísemné formě potvrzením zaslaným na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím,

b. osobně na provozovně, a to k tomu pověřenou osobou prodávajícího.

6. Přijetí nabídky prodávajícím je možné i s využitím datové zprávy zaslané na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v rámci učinění nabídky prostřednictvím e-shopu.

7. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu zboží vymezené v kupní smlouvě a převést k tomuto zboží vlastnické právo z prodávajícího na kupujícího a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu; podmínkou předání a převzetí zboží smluvními stranami je úplná úhrada kupní ceny kupujícím.

8. Obsahovými náležitostmi nabídky jsou následující údaje:

a. jméno a příjmení kupujícího, adresa bydliště kupujícího,

b. rozsah a předmět plnění:

i. vymezení zboží (názvem, typem apod. dle označení užitého prodávajícím),

ii. určení rozsahu plnění (počet nebo množství),

iii. určení způsobu dodání zboží (určení místa plnění – osobní převzetí v provozovně, převzetím v místě určeném kupujícím od dopravce),

iv. určení způsobu úhrady kupní ceny (platba platební nebo debetní kartou, hotově v provozovně při převzetí zboží v provozovně, platba platební nebo debetní kartou, převodem ve prospěch účtu prodávajícího při převzetí v místě určeném kupujícím od dopravce),

v. určení času plnění; prodávající je oprávněn přijmout nabídku s odchylkou tím, že určí jiný čas plnění, a to i čas pozdější. Jednáním prodávajícího však nesmí být zkrácena práva kupujícího způsobem, jenž by byl v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

III. Předmět a rozsah plnění

1. Prodávající neprodává zboží:

a. použité,

b. upravované,

c. s vadou,

d. s omezenými užitnými vlastnostmi.

2. Je-li třeba, aby při užívání zboží byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá.

3. Prodávající je povinen řádně informovat kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.

 

IV. Způsob plnění

1. Zboží je prodávajícím dodáváno v obvyklé jakosti, druhu a provedení; je-li pro dané zboží jakost předepsána nebo stanovena, pak prodávající dodává zboží v jakosti předepsané nebo stanovené.

2. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení zboží s uvedením data prodeje zboží, o jaké zboží se jedná a za jakou cenu bylo zboží prodáno, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Při prodeji zboží s následnou dodávkou musí doklad o zakoupení zboží obsahovat také místo určení a datum dodávky.

 

V. Místo plnění
1. Místem plnění je:
a. provozovna, dochází-li kpředání a převzetí zboží mezi smluvními stranami v provozovně,
b. místo dodání určené kupujícím, zajišťuje-li prodávající dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce.
 
VI. Čas plnění

1. Při prodeji zboží s následnou dodávkou dopravcem určeným prodávajícím musí doklad obsahovat také místo určení a datum dodávky.

2. Nepřevezme-li kupující zboží k okamžiku ujednanému jako čas plnění, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany kupní smlouvy, platí za ujednanou výše obvyklá.

 

VII. Úhrada kupní ceny, daňový doklad

1. Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství kupujícího o ceně prodávaného zboží zřetelným označením zboží cenou nebo informaci o ceně zboží jinak vhodně zpřístupnit; stejným způsobem je prodávající povinen zveřejnit i údaj o slevě z ceny prodávaného zboží.

2. Předpokladem vzniku práva na slevu může být registrace kupujícího do systému prodávajícího učiněná prostřednictvím e-shopu; kupující registrací souhlasí s použitím svých osobních údajů prodávajícím v rozsahu a smyslu dále uvedeném.

3. Smluvní strany jsou oprávněny vyjednávat o slevě z ceny prodávaného zboží, jež může být poskytnuta kupujícímu jednotlivě.

4. Při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu je prodávající povinen kupujícího předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží a jaké způsoby platby jsou přijímány.

5. Cena zboží je prodávajícím uvedena u každého zboží:

a. v rámci e-shopu,

b. v provozovně.

6. Kupní cenu lze uhradit:

a. v hotovosti

b. bezhotovostně prostřednictvím platební nebo debitní karty.

7. Kupní cena je sjednána a hradí se ve měně Koruna česká.

8. Prodávající vystavuje při prodeji zboží daňové doklady ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; zjednodušené daňové doklady ve smyslu § 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prodávající nevystavuje.

9. Prodávající je povinen při platbě kupní ceny způsobem uvedeným v § 5 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

 

VIII. Splnění závazku, odpovědnost za vady a prodlení

1. Závazek z kupní smlouvy je prodávajícím splněn umožněním kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění a včasným oznámením této skutečnosti prodávajícím kupujícímu.

2. K předání zboží prodávajícím kupujícímu dochází:

a. v provozovně prodávajícího,

b. předáním zboží kupujícímu dopravcem určeným prodávajícím při dodání zboží do místa určeného kupujícím.

3. K přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího dochází současně s nabytím vlastnického práva ke zboží kupujícím; kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po úplné úhradě kupní ceny:

a. v provozovně prodávajícího při převzetí koupeného zboží,

b. okamžikem předání zboží kupujícímu dopravcem určeným prodávajícím při dodání zboží do místa určeného kupujícím.

4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; to neplatí v případě prodeje již použitého spotřebního zboží, v takovém případě se tato lhůta zkracuje na polovinu. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o záruce za jakost (§ 2113 a následující občanského zákoníku).

7. Ustanovení odst. 5 se v případech uvedených v § 2167 občanského zákoníku neužije.

8. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i svou obchodní firmu, sídlo a identifikující údaj.

9. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

10. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

11. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 4, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

12. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

13. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

14. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

15. -li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

16. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího.

17. Prodávající povinen přijmout uplatnění práv z vadného plnění v kterékoliv provozovně, případně i v sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem uplatnění práv z vadného plnění a jaký způsob vyřízení uplatnění práv z vadného plnění kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení uplatnění práv z vadného plnění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí uplatnění práv z vadného plnění.

18. Prodávající rozhodne o uplatnění práv z vadného plnění ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Uplatnění práv z vadného plnění včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vadného plnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

19. Prodávající dodává, až na některé autodoplňky, náhradní díly, u nichž je nezbytná odborná montáž; o nutnosti provedení odborné montáže je kupující prodávajícím poučen prostřednictvím návodu k použití přiloženému k příslušnému zboží, popř. písemně jinak. Odbornou montáží se rozumí servisní montáž provedená fyzickou nebo právnickou osobou s příslušným živnostenským oprávněním. Dokladem o provedené odborné montáži je daňový doklad nebo montážní protokol, který musí obsahovat registrační značku vozidla, datum a rozsah provedené montáže.

20. Odpovědnost za vady se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy venkovního prostředí a na škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nevhodnou obsluhou či nesprávným používáním pro dané zboží obvyklým a za vady způsobené přetěžovánímvozidla.

21. Kupující je povinen předat zboží při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu po zjištění vady, zásadně kompletní a čisté, tj. ve stavu, jenž umožňuje objektivní posouzení vad.

22. Při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady předkládá kupující prodávajícímu:

a. zboží v době, v níž lze nároky z odpovědnosti za vady uplatnit,

b. příslušný daňový doklad,

c. řádně vyplněný reklamační protokol, přičemž je možno jej vyplnit při uplatnění reklamace za součinnosti prodávajícího,

d. doklad o odborné montáži, případně vyplněný záruční a montážní list dílu dodaný prodávajícím,

e. výsledný diagnostický test servisu dokládající chybnou funkci zboží, byl-li proveden.

23. Nároky z odpovědnosti za vady zboží není kupující oprávněn uplatnit i v případě, kdy dojde k poškození zboží při montáži v důsledku jeho nesprávné identifikace kupujícím.

24. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

25. -li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

26. U výprodejového zboží prodávaného za sníženou cenu prodávající nenese odpovědnost za ty vady zboží, pro které byla nižší cena ujednána.

27. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

28. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

29. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

30. V případě, že zboží dodané kupujícímu prostřednictvím dopravce má zjevnou vadu, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující při uplatnění nároku odpovědnosti za vady nedoloží tento zápis, vystavuje se nebezpečí neuznání nároku za strany prodávajícího.

 

IX. Některá ustanovení o zániku závazku

1. Kupující je oprávněn v případě koupě zboží s využitím e-shopu od kupní smlouvy odstoupit, a to:

a. ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; v případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, a

b. v případech neuvedených v § 1837 občanského zákoníku.

2. Od kupní smlouvy kupující může odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího http://www.tbtshop.cz. V takovém případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto formuláře.

3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; k předání zboží může kupující přistoupit v provozovně v její provozní době. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. Prodávající převezme zboží od kupujícího v jeho domácnosti na své náklady, jestliže kupující odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro prodávajícího podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti kupujícího v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

8. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

X. Ustanovení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

1. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy (dále jen „spotřebitelský spor“). 2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je:

a. Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) nebo

b. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., nebo jiná osoba pověřená Ministerstvem průmyslu a obchodu oprávněná k řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele; návrh obsahuje:

a. identifikační údaje stran sporu,

b. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,

c. označení, čeho se kupující domáhá,

d. datum, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,

e. prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

f. datum a podpis kupujícího.

4. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se kupujícímu nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li kupující zastoupen na základě plné moci.

5. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. U pověřeného subjektu lze návrh podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na jeho internetových stránkách.page6image371584

6. Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje.

8. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

9. Další pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stanoví zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

XI. Ustanovení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Správcem osobních údajů kupujícího je prodávající, tj. obchodní společnost GW JIHOTRANS a.s., IČ: 04356411, se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2293.

3. Prodávající jakožto správce zpracovává následující osobní údaje kupujícího (dále společně jen „osobní údaje“):

a. jméno, příjmení, akademický a jiný titul,

b. datum narození,

c. adresa trvalého bydliště, adresa bydliště,

d. adresa elektronické pošty,

e. účastnické číslo kupujícího jakožto uživatele telekomunikačních služeb,

f. číslo účtu.

4. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího:

a. zdůvodu nezbytnosti pro účely splnění právních povinností prodávajícího ze smluvního závazkového vztahu založeného kupní smlouvou,

b. z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů prodávajícího jakožto účastníka smluvního závazkového vztahu založeného kupní smlouvou, nebo

c. se souhlasem kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu; prodávající zasílá kupujícímu obchodní sdělení prostřednictvím e-mailu, SMS nebo poštovní zásilkou.

5. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů uzavřením kupní smlouvy, a to výslovně:

a. prostřednictvím e-shopu, nebo

b. současně s návrhem na uzavření kupní smlouvy učiněným v provozovně.

6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené prostřednictvím e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatelev takovém případě prodávající kupujícímu sdělí vymezení zpracovatele jeho identifikačními údaji. Kupující souhlasí stím, že prodávající je oprávněn předat dopravci přepravujícímu zboží kupujícímu jeho osobní údaje; prodávající prohlašuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího třetím osobám vyjma shora uvedeného dopravce a zpracovatele; dopravcem se přitom rozumí následující obchodní společnosti (kupující přitom souhlasí s tím, že tyto obchodní společnosti mohou za účelem výkonu povinností ze zasílatelské smlouvy a/nebo smlouvy o přepravě předat osobní údaje kupujícího třetí osobě jakožto dopravci, a to vsouvislosti sdodáním zboží kupujícímu):

a. GW LOGISTICS a.s., IČ: 04356535, se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice,

b. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 61329266, se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy.

8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, není-li dále uvedeno jinak. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.

9. Prodávající zpracovává osobní údaje:

a. po dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného smlouvou a dále po dobu deseti (10) let od okamžiku jeho zániku, jedná-li se o důvod zpracování osobních údajů uvedený v odst. 44.a) a 4.b) tohoto článku,

b. po dobu trvání souhlasu kupujícího se zpracováním osobních údajů, jedná-li se o důvod zpracování osobních údajů uvedený v odst. 44.c) tohoto článku.

10. Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávajícím následující práva:

a. na přístup ke svým osobním údajům; kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Prodávající poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může prodávající účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže kupující podává žádost v elektronické podobě, poskytnou se informace v elektronické podobě, která se běžně používá, pokud kupující nepožádá o jiný způsob;

b. na opravu osobních údajů, jež jsou nepřesné nebo nepravdivé; kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

c. na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“); nejsou-li dány skutečnosti dle čl. 17 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se kupujícího týkají, a prodávající má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

i. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

ii. kupující odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

iii. kupující vznese námitky proti zpracování podle a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo kupující vznese námitky proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů;

iv. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

v. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy;

vi. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů;

d. na omezení zpracování osobních údajů; kupující má právo na to, aby prodávající omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

i. kupující popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby prodávající mohl přesnost osobních údajů ověřit;

ii. zpracování je protiprávní a kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

iii. prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

iv. kupující vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody kupujícího;

e. na přenositelnost osobních údajů; kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž by tomu prodávající bránil, a to v případě, že:

i. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě tak, jak je uvedeno vobecném nařízení o ochraně osobních údajů; a zpracování se provádí automatizovaně;

f. na vznesení námitky; kupující má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Prodávající osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami kupujícího, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má kupující právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud kupující vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány; kupující může uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací;

g. na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolat tento souhlas lze s využitím datové zprávy (e-mailu) zaslané na adresu elektronické pošty prodávajícího tbtshop@gwjihotrans.cz nebo prostřednictvím e-shopu v případě kupujícího, jenž je registrován v tomto e-shopu, popř. výslovným písemným prohlášením učiněným v provozovně;

h. na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

11. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 10. 2021.