Přihlásit se
Košík 0,00 Kč
Košík

.

Obchodní podmínky č. 2/2014

Obchodní podmínky  GW JIHOTRANS a.s. – e-shop platné od 1.6.2014

      I.            Všeobecná ustanovení

1. Předmětem těchto Obchodních podmínek GW Jihotrans a.s. (dále i OP) vydaných prodávajícím v souladu s ust. § 1751 zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, je úprava podmínek, za kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží nebo službu, jakož i určení práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze závazkového vztahu.

2. OP tvoří nedílnou součást Rámcové kupní smlouvy (dále RKS) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

3. OP tvoří taktéž nedílnou součást každé individuální Kupní smlouvy (dále KS), která bude uzavřena s kupujícím na dodávku zboží, které má pro prodávajícího nestandardní charakter dodání nebo položky vyšší finanční hodnoty, nebo u kterého je pro zákazníka nezbytné dodržet termín dodání. Zároveň se těmito OP řídí prodej zboží kupujícím, kteří hradí kupní cenu při odběru zboží hotově nebo platební kartou.

4. OP určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně neupravuje RKS či KS, která má vždy přednost.

5. Ve všech případech, tedy ať pro kupujícího, který je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba nebo fyzickou osobu - nepodnikatele, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto OP a ani RKS či KS právní úpravou o kupní smlouvě dle § 2079 a následujících zák. č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění.

   II.            Dodací podmínky

1. Dodávky zboží a služeb jsou prodávajícím realizovány na základě písemných objednávek kupujícího, nebo na základě ústní objednávky při osobním odběru zboží kupujícím, nebo na základě objednávky předané e-mailem, faxem případně telefonicky.

Za uzavření KS je považováno i potvrzení objednávky prodávajícím, potvrzení zakázky kupujícím, převzetí zakoupeného zboží kupujícím při osobním odběru.

2. Potvrzení objednávky prodávajícím či potvrzení zakázky kupujícím je možno učinit i prostřednictvím faxu či e-mailu.

3. Prodávající se zavazuje objednané zboží/službu kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží a případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a ve lhůtě stanovené KS nebo objednávkou za něj zaplatit sjednanou cenu.

4. Objednávka/zakázka by měla obsahovat zejména datum, termín a místo požadovaného dodání, druh a množství zboží, případně jednotkovou prodejní cenu pro kupujícího. Do doby potvrzení objednávky/zakázky prodávajícím není tato objednávka/zakázka pro prodávajícího závazná. Dodání zboží nebo služby mimo sklady kupujícího vyžaduje písemnou objednávku s určením způsobu zajištění dopravy.

5. Zboží bude kupujícímu dodáno v termínech dohodnutých buď jednotlivou KS nebo v termínech požadovaných kupujícím jeho objednávkou a potvrzených prodávajícím prostřednictvím jednotlivé zakázky předané kupujícímu v jakékoliv prokazatelné písemné či elektronické formě. Prodávající může kupujícímu objednané zboží dodat nejen před dohodnutým termínem dodání, ale i v dílčích dodávkách, pokud není písemně dohodnuto jinak. Zdanitelné plnění bude v těchto případech stejné s datem dílčí expedice.

6. Místo dodání zboží specifikuje kupující svojí objednávkou. Vyjma osobního odběru nakupovaného zboží kupujícím dodává prodávající zboží nakoupené kupujícím do jeho sídla nebo provozovny:

- externí přepravní službou,

- závozem v rámci své vlastní dopravy,

- za expresní příplatek.

Podmínky přepravy a termín dodání zakoupeného zboží sjednává prodejce s kupujícím při každém obchodním případu nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody.

7. Převezme-li kupující na základě jednorázové dohody s prodávajícím zboží na své náklady přímo u smluvního partnera prodávajícího, je místem plnění sklad smluvního partnera prodávajícího. Zboží bude kupujícímu vydáno na základě plné moci vystavené prodávajícím s uvedením předmětu dodávky, firmy a jména přebírajícího. Nebezpečí škody na zboží k takto dodanému zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí ve skladu smluvního partnera prodávajícího 

8. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude přepravu zboží do místa určeného kupujícím zajišťovat prodávající prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku prodávajícího, nebo při nočním závozu uložením dodávaného zboží dohodnutým způsobem na dohodnutém místě. 

9. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude zboží přepravováno externím přepravcem, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku předání zboží externímu přepravci, a to v případě, kdy si přepravu zboží sjedná kupující sám,

a v případě, kdy přepravu zboží sjedná prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce.

10. Při předání zboží v prodejním místě prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Převzetí zboží kupující potvrdí svým podpisem na daňovém dokladu, v případě souhrnné fakturace na dodacím listu.

11. Za zboží dodávané kupujícímu prostřednictvím externích přepravců je kupujícímu účtována sazba podle aktuálního ceníku prodávajícího, který je k dispozici na každém jeho prodejním místě.

 

III.            Kupní cena, doklady, platba

1. Prodávající nabízí kupujícímu zboží za prodejní ceny platné ke dni uzavření kupní smlouvy, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Na základě této registrace může kupující požádat odpovědného zaměstnance prodávajícího o přístupové jméno a heslo do e-shopu prodávajícího, kde se mu zobrazují jeho individuální kupní ceny.

2. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za zboží v návaznosti na úpravy cen od svých dodavatelů. Ceny za objednané a prodejní zakázkou potvrzené zboží nebo ceny zboží dohodnuté jednotlivou Kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

3. Své kupní ceny k jednotlivým položkám má kupující k dispozici on-line na e-shopu prodávajícího nebo jsou součástí potvrzení uplatněných objednávek.

4. V případě nákupu zboží prostřednictvím telefonické, faxové nebo e-mailové objednávky uplatněné přes e-shop prodávajícího, jsou závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky prodávajícím, nebude-li u některého zboží dodatečně dohodnuto jinak.

5. Za dodávku zboží dle požadavku kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:

- předem na základě zálohové faktury,

- hotově / na dobírku / platební kartou,

- převodním příkazem, avšak pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou RKS. 

6. Podkladem pro platbu za odebrané zboží je daňový doklad s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne jeho vystavení, pokud to RKS nebo KS neupravuje jinak. 

7. V případě prodlení kupujícího s úhradou jeho závazku sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro platbu úroku z prodlení je penalizační faktura vystavená prodávajícím. U zákazníků bez RKS vyžaduje prodávající pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury.

8. Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo dodávat kupujícímu další zboží pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena, a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího.

9. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu specifikovaném jednotlivou písemnou Kupní smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny (bez DPH) nedodaného zboží za každý započatý den prodlení dodávky. Podkladem pro tyto platby je penalizační faktura vystavená kupujícím.

10. Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IV.            Záruka a reklamace

1. V případě, že kupujícím je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, poskytne prodávající kupujícímu záruku za jakost svého zboží v délce 12-ti měsíců od data jeho prodeje. V případě, že výrobce příslušného zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i prodávající kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje prodávající kupujícímu písemně, na základě požadavku kupujícího. 

2. Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího na kterémkoliv jeho prodejním místě.

3. Prodávající dodává, až na některé autodoplňky, náhradní díly, u nichž je nezbytná odborná montáž. Odbornou montáží se rozumí servisní montáž provedená fyzickou nebo právnickou osobou s příslušným živnostenským oprávněním. Dokladem za provedenou servisní činnost je daňový doklad nebo montážní protokol, který musí obsahovat SPZ vozidla, datum a rozsah provedené opravy. Tento doklad předkládá kupující vždy při uplatnění reklamace spolu s „Protokolem reklamace“, který je k dispozici na http://tbtshop.cz/reklamace.html . Dále předkládá daňový doklad za zboží a „Záruční list“, pokud byl prodávajícím ke zboží vystaven.

4. Záruční doba se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy venkovního prostředí a na škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou či nesprávným používáním pro dané zboží obvyklým a za škody způsobené přetěžováním vozidla.

5. Kupující je povinen předat zboží k reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady, zásadně kompletní a čisté, tj. ve stavu, jenž umožňuje objektivní posouzení vad.

Při uplatnění reklamace předkládá kupující:

- reklamovaný díl v deklarované záruční době,

- příslušný daňový doklad,

- řádně vyplněný reklamační protokol, přičemž je možno jej vyplnit při uplatnění reklamace za součinnosti prodávajícího,

- doklad o odborné montáži, případně vyplněný záruční a montážní list dílu dodaný prodávajícím,

- výsledný diagnostický test servisu dokládající chybnou funkci zboží.

6. Nárok z vad zboží v záruční době není kupující oprávněn uplatnit i v případě, kdy dojde k poškození zboží při montáži v důsledku jeho nesprávné identifikace kupujícím a taktéž i u dílů s již provedenou povrchovou či jinou úpravou.

7. Vadné plnění může mít za následek podstatné porušení smlouvy či nepodstatné porušení smlouvy, kdy při vypořádání prodávající s kupujícím uplatněnou vadou se děje v souladu s ustanoveními §2099 a násl. občanského zákoníku v platném znění.

8. U výprodejového zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva přiznána.

9. Případnou záměnu nebo množstevní rozdíl zboží proti dodacím dokladům uplatní kupující v prodejním místě prodávajícího, kde zboží zakoupil, a to nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.

10. V případě, že zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce má zjevnou vadu, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, vystavuje se nebezpečí neuznání reklamace.

V.                           Vrácení zboží

1. Je-li kupujícím podnikající fyzická nebo právnická osoba, může požadovat vrácení zakoupeného zboží za následujících podmínek:

- zboží lze vrátit pouze nepoškozené, kompletní, bez známek použití či montáže a v jeho originálním obalu,

- kupující zároveň předkládá originál nebo kopii příslušného daňového dokladu společně s řádně vyplněným "Protokolem o vrácení zboží“, který je umístěn na webu prodávajícího,

- lze vrátit pouze skladové zboží a to: do 14-ti dnů od jeho zakoupení za plnou cenu, od 15 do 30 dnů bude účtován manipulační poplatek ve výši 10% z jeho ceny, nad 31 dnů lze vrátit zboží pouze na základě individuální dohody,

- nelze vrátit zboží běžně prodávajícím neskladované, u kterého byl kupující upozorněn, že jeho návrat není možný, nebo jen v omezené době. Dále zboží z výprodeje prodané se slevou a nebo zboží z prodejní bonusové akce prodávajícího.

 

2. Je-li kupujícím fyzická osoba - nepodnikatel (spotřebitel) a byla-li kupní smlouva uzavřena prostřednictvím e-shopu prodávajícího, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je třeba v písemné formě doručit prodávajícímu na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I. těchto OP. Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zakoupené zboží v původním obalu prodávajícímu a to na adresu sídla prodávajícího. Kupující je povinen v odstoupení od smlouvy uvést číslo bankovního účtu, na který žádá vrácení zaplacené kupní ceny. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující fyzická osoba - nepodnikatel (spotřebitel) od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupující fyzické osobě - nepodnikateli (spotřebiteli) dříve, než mu kupující fyzická osoba - nepodnikatel (spotřebitel) zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Odstoupení od smlouvy s cílem vrácení použitého či poškozeného zboží není možné.

 

VI.                        Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, stát, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

DALŠÍ NAŠE SLUŽBY